Allt om värmepumpar - Easyserv
Easyserv

Allt om värmepumpar

Det mesta du behöver veta om värmepumpar. Och lite till.

Hur fungerar en värmepump?

Solen värmer upp vår planet, och värmepumpen använder lagrad solenergi. Med värmepumpen kan du ta tillvara denna solenergi, som kontinuerligt lagras i berggrunden, ytjorden, vattnet och luften omkring oss. Denna process för att ta tillvara den lagrade solenergin är en finurlig teknisk lösning, som gör det möjligt att ta till vara värmeenergi vid en låg temperatur och använda den för att värma upp hus och varmvatten vid en betydligt högre temperatur. Eftersom den energi som en värmepump tar tillvara utgörs av ren solenergi, så innebär det att värmepumpen är en förnybar energikälla. Den elenergi som en värmepump också kräver, behövs för att driva själva utvinningsprocessen, som kompressorn gör, samt diverse cirkulationspumpar och elektronik. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning (t.ex. kyl eller frys). 

Ovan visas en förenklad illustration av principen för en värmepump för vattenburna värmesystem. Att ta tillvara värme vid en låg temperatur (1) och använda den för att värma ett hus vid en högre temperatur (3) är möjligt genom att en kompressor ökar trycket (1), vilket i sin tur ökar köldmediets temperatur. Temperaturen regleras av en expansionsventil (4) som reglerar mottrycket.

Är värmepumpar miljövänliga?

Eftersom den energi som en värmepump tar tillvara utgörs av ren solenergi, så innebär det att värmepumpen är en förnybar energikälla. Det krävs elenergi som behövs för att driva själva utvinningsprocessen. Men denna del är liten i förhållande till den värmeenergi som utvinns. En bergvärmepump ger 4-5 ggr så mycket värmeenergi i förhållande till vad som tillförs i elenergi. Ett mycket effektivt sätt att värma hus på alltså.

Vem installerar värmepumpen?

En värmepump ska alltid installeras av en person eller ett företag med rätt behörighet/certifiering. Det är alltså inte OK att som icke fackman själv installera en pump. Detta är viktigt att tänka på då en felaktigt installerad pump kan orsaka stora problem och dessutom påverka garantierna som tillverkaren lämnar.

När ska jag byta värmepump?

En värmepump är en långsiktig investering i en fastighet, och den bör hålla i minst 20 år innan det är dags för utbyte. Med rätt underhåll och regelbunden service säkerställer man lång livslängd samt låga drifts- och servicekostnader.

Hur mycket sparar jag på att ha värmepump?

Du sparar inte bara pengar genom installationen av en värmepump – miljövinsterna blir också stora. För varje kWh som sparas in på el minskar du dina koldioxidutsläpp. För varje 10 000 kwh i minskad elanvändning sparas 500 kg CO2. Generellt ligger energibesparingen för en värmepump på mellan 50 och 80 procent jämfört med elvärme. Som för alla värmepumpar beror dock detta på ett flertal faktorer som t ex husets storlek, husets geografiska läge, hushållets storlek och husets förmåga att behålla värme. Berg- och jordvärmepumpar är de som är mest effektiva och har högst verkningsgrad. Generellt ger de ger en energibesparing på mellan 65 och 80 procent enligt tester utförda av Energimyndigheten.

Hur mycket ström drar en värmepump?

En värmepump behöver elenergi för sin drift, så kallad drivenergi. Den stora fördelen med värmepump är att den omvandlar den energi som finns lagrad i marken eller i luften till värmeenergi. Det gör att man får ut 3-5 ggr mer värmeenergi till värme och varmvatten än vad den drar i drivenergi. Förbrukningen (drivenergin) beror på ett antal faktorer bl a följande:

  • var i landet du befinner dig
  • vilken typ av jord och berg du(jord-/ bergvärme)
  • medeltemperaturen där du bor
  • vilken typ av hus ( hur många våningar, finns det källare, inredd vind eller inte)
  • typen av hus är viktigt för hur värmen distribueras.

Exemplet nedan visar en friliggande villa med bergvärme, 220 kvm, familj med 3 barn. Här drar värmepumpen 7020 kwh/år, men ger 25450 kwh i värme och varmvatten per år

Hur länge håller en värmepump?

Det är lite olika slitage på värmepumpar. Först och främst är regelbunden underhållsservice viktigt antingen på plats, eller ännu bättre, uppkopplad till servicetekniker. Rätt inställningar är också avgörande så att antalet driftstimmar inte blir fler än nödvändigt, samt att värmepumpen inte får förhöjt slitage. Sedan är det ofrånkomligt att en luft-vattenvärmepump blir utsatt för väderslitage då den står utomhus. Det blir inte bergvärmepumpen då den inte har några delar utomhus. Vi tycker att en värmepump bör hålla i minst 20 år, men olika praktiska förutsättningarna påverkar.

2. Service

Vem servar värmepumpen?

När det gäller allmän service på berg-, jord-, luftvatten- och frånluftvärmepumpar, så bör erfarna värmepumpstekniker göra service och underhåll. För service på kylkrets krävs tekniker som är certifierade kyltekniker. För elarbeten i värmepump krävs certifierade elektriker.

Alla tillverkare rekommenderar sina godkända serviceföretag. Fördelen att använda dessa är att tillverkaren säkerställer att dessa har rätt kunskap, certifiering och erfarenhet. Givetvis finns det andra företag än de rekommenderade, men säkerställ alltid att de har rätt behörighet innan du anlitar dem.

Vad kostar det att göra service på värmepumpen?

En normal underhållsservice på plats hos kund brukar kosta ca. 2 000-3 000 kr vilket innefattar resa, restid och arbete på plats hos kund. Viktigt är att få ett protokoll där serviceföretag intygar vad man gjort och kontrollerat på utförd underhållsservice.

Hur ofta ska värmepumpen servas?

Detta beror på vilken typ av värmepump du har, och om du gör en del själv regelbundet eller ej. Om du själv rensar filter och kontrollera systemtryck, så är det lagom att göra det med 2-3 års intervall.

Är värmepumpen uppkopplad till t.ex. Easyserv så får kund reda på när service eller felsökning behöver utföras. Då krävs normalt inget förebyggande besök från servicetekniker, utan detta analyseras individuellt utifrån ett antal indikatorer.

Måste jag serva värmepumpen?

För att säkerställa problemfri drift, låga drifts-och underhållskostnader samt en lång livslängd så anser vi det bra att värmepumpen får regelbunden service och underhåll av kunnig värmepumpstekniker. I manualen finns beskrivning hur du kan göra en del underhåll själv såsom att rengöra filter, kontrollera vätskenivåer samt allmän översyn.

Det är dock inget krav på service av villavärmepumpar från myndigheter eller tillverkare. Dock kan vissa tillverkare kräva viss service för att (förlängd) garanti ska gälla. 

Vid en ordentlig underhållsservice kontrolleras värmepumpens kapacitet och effektivitet. Den allra bästa lösningen för denna typ av kontroll är att ha värmepumpen uppkopplad till ett automatiskt system som kontinuerligt övervakar dessa parametrar.

3. Reparation

Hur mycket kostar det att reparera värmepumpen?

Kostnaden för reparation beror helt på vad det är för del som behöver repareras eller bytas ut. Det kan vara allt från en givare som kostar några hundra kronor, till kompressorbyte kostar mellan 20 000-30 000 kr. 

Alla tillverkare har sina auktoriserade serviceombud som gör reparationer och service på plats. Viktigt att anlita rätt kompetens och att servicetekniker är behörig (för jobb i kompressorkretsen krävs oftast kylbehörighet, för jobb med el krävs elbehörighet).

En felsökning på plats hos kund inkluderat milersättning, körtid och en timmes felsökning, brukar kosta mellan 1 500-3 000 kr. Med Easyserv PREMIUM-abonnemang kan merparten av felsökning göras utan besök, vilket många gånger gör en reparation billigare, snabbare och enklare.

Reparera eller köpa ny värmepump?

Om värmepumpen är uppemot 15 år och du får ett kompressorhaveri, då kan man fundera på om man ska byta ut värmepumpen. Ett kompressorbyte kostar mellan 20 000-30 000 kr, så det handlar om ganska stora summor. Ibland kan det vara så att huset har byggts ut och värmepumpen kanske blivit underdimensionerad. Då kan det också vara läge att byta ut en äldre värmepump.

Dock om kompressorn är ok och värmepumpen presterar förväntad energibesparing, ser vi inte någon anledning till att byta ut värmepeumpen.

Ibland kan vissa luftvärmepumpar ha blivit utsatta för omfattande väderslitage, vilket kan förkorta livslängden. Även utebliven service och underhåll kan förkorta livslängden genom att värmepumpen får jobba med onormala driftscykler eller för höga temperaturer.

4. Olika typer av värmepumpar

Hur fungerar en bergvärmepump?

Berg- och jordvärme är den mest effektiva och hållbara typen av värmepump för villavärme. Den låga driftkostnaden gör att investeringen snabbt återbetalar sig och du får en besparing på uppemot 80% jämfört med elvärme.

Bergvärme är lagrad solvärme som har lagrats i berggrunden, och som via ett eller flera djupa borrhål pumpas upp till värmepumpen. Vätskan som pumpas runt i slangen har en temperatur på ett par plusgrader ner till ett par minusgrader. Värmepumpen höjer sedan temperaturen till 35-70 grader.
Berggrunden värms upp av solen under sommaren. Det är viktigt att borrhålens djup är anpassat till husets energibehov, så att den energi som tas ut ur berget inte är större än den energi som tillförs berget. Då hinner berget återhämta sig.

Hur fungerar en jordvärmepump?

Samma princip som bergvärme fast slangen grävs eller plöjs ner i marken (70-100 cm) istället. Även här är det den lagrade solenergin från sommarhalvåret som tas till vara. Ungefär samma besparing som bergvärme, alltså en besparing på uppemot 80% jämfört med elvärme.

Jordvärme är något billigare än bergvärme i nyinstallation, om man inte behöver anlägga ny trädgård eller markanläggning. En eller två slangar på ca 400m läggs ner i marken.

Hur fungerar en luftvattenvärmepump?

En luftvatten-värmepump utvinner solenergi som finns i uteluften. Värmepumpens utedel placeras på utsidan av huset. Den vätska som cirkulerar inuti värmepumpen hämtar upp värme från uteluften via en förångare (ett batteri av lameller och små rör där vätskan kan passera). Värmen utvinns via kompressorn och överförs till husets värmesystem och varmvatten. Vätskan inuti luft/vattenvärmepumpen, som nu kylts, kan hämta upp ny värme från uteluften via förångaren.

På insidan finns innemodulen som innehåller styrsystem, varmvattenberedare, elpatron och cirkulationspumpar.

Hur fungerar en frånluftvärmepump?

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus, för att sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energi ur gammal ”förbrukad” luft.

Lite förenklat går det till så att en fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft även från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade. Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem, och den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och påförs husets radiatorer eller golvvärme. På så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme.

Hur fungerar en luft-luftvärmepump?

En luft-luftvärmepump hämtar energi direkt från uteluften för att sedan spridas som luftburen värme i ditt hus. Luft-luftvärmepumpar är särskilt intressanta för de hus där det finns direktverkande el.

Med rätt placering så ger en sådan värmepump en ganska bra besparing på uppvärmningskostnaden. Det är viktigt att du väljer en värmepump som är anpassad för det nordiska klimatet och klarar våra kalla vintrar. En fördel med luft-luftvärmepumpar är att de vid varma sommardagar också kan producera kyla.

Vilken värmepump ska jag välja?

Vilken typ du väljer beror på hur stort energibehov ditt hushåll har, var i landet bostaden befinner sig, hur stor den är och hur systemet för värmedistribution ser ut i fastigheten.

Ju större yta och energiförbrukning desto snabbare brukar investeringen i ett bättre uppvärmningssystem betala sig. Det är först när du vet ditt behov som du kan börja titta på vilken typ av värmepump som är mest lämplig för ditt hushåll.

Du gör då detta genom att ta reda på hur stor energibesparing du får och räkna om denna till kronor och ören. Du bör även se till hur lång livslängd produkten har eftersom du förstås vill räkna hem investeringen och då behövs ett antal år av fungerande värmepump även efter att investeringen är betald.